ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

(ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ)

ತಂತ್ರಾಂಶಗಳು

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ತಂತ್ರಾಂಶ ತಂತ್ರಾಂಶ ರೂಪಿಸಿದವರು ಅನುಸ್ಥಾಪನ ಕಡತ
1 ನುಡಿ 6.0 ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
2 ಕನ್ನಡ ಬ್ರೈಲ್‌ ತಂತ್ರಾಂಶ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
3 ಮೊಬೈಲ್‌ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
×
CEG_LOGO