ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

(ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ)

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ ವಿಷಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
1 12/12/2019 ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಭಾಗೀದಾರರ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿ ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎಸ್ ನಾಗಾಭರಣ / ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನೋಟ
2 16/01/2020 ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಭಾಗೀದಾರರ ಮುಂದುವರಿದ ಸಭೆ ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎಸ್ ನಾಗಾಭರಣ / ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನೋಟ
3 17/06/2020 ಇ-ಆಡಳಿತ ಪದ ರಚನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭಾ ನಡವಳಿ ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎಸ್ ನಾಗಾಭರಣ / ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನೋಟ
4 22/7/2020 ಮತ್ತು 27/7/2020 ಇ-ಆಡಳಿತ ಪದ ರಚನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭಾ ನಡವಳಿ ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎಸ್ ನಾಗಾಭರಣ / ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನೋಟ
5 20/08/2020 ಇ-ಆಡಳಿತ ಪದ ರಚನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭಾ ನಡವಳಿ ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎಸ್ ನಾಗಾಭರಣ / ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನೋಟ
6 21/10/2020 ಪದಕಣಜ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತ ಸಭಾ ನಡವಳಿ ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎಸ್ ನಾಗಾಭರಣ / ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನೋಟ
7 22/10/2021 ಪದಕಣಜ ಮತ್ತು ದೇಸೀಕರಣ ಸಮಿತಿ ಸಭಾ ನಡವಳಿ ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎಸ್ ನಾಗಾಭರಣ / ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನೋಟ
8 30/11/2021 ಪದಕಣಜ ಮತ್ತು ದೇಸೀಕರಣ ಸಮಿತಿ ಸಭಾ ನಡವಳಿ ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎಸ್ ನಾಗಾಭರಣ / ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನೋಟ
9 10/11/2021 ಮತ್ತು 01/12/2021 ಕಾಗುಣಿತ ಪರೀಕ್ಷಕ ತಂತ್ರಾಂಶ - ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅಂತಿಮ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭಾ ನಡವಳಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಿ. ರಶ್ಮಿ / ಇ- ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ ನೋಟ
10 10/11/2021 ಮತ್ತು 01/12/2021 ಪದ ಒಡೆಯುವ ಸಾಧನ ತಂತ್ರಾಂಶ (ಹೈಫ಼ನೇಷನ್) - ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅಂತಿಮ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭಾ ನಡವಳಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಿ. ರಶ್ಮಿ / ಇ- ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ ನೋಟ
11 11/11/2021 ಮತ್ತು 01/12/2021 ಇ-ಪುಸ್ತಕಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ತಂತ್ರಾಂಶ - ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅಂತಿಮ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭಾ ನಡವಳಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಿ. ರಶ್ಮಿ / ಇ- ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ ನೋಟ
12 11/11/2021 ಮತ್ತು 01/12/2021 ಲಿಪ್ಯಂತರಣ ತಂತ್ರಾಂಶ - ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅಂತಿಮ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭಾ ನಡವಳಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಿ. ರಶ್ಮಿ / ಇ- ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ ನೋಟ
13 12/11/2021 ಮತ್ತು 01/12/2021 ಪಠ್ಯ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ತಂತ್ರಾಂಶ - ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅಂತಿಮ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭಾ ನಡವಳಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಿ. ರಶ್ಮಿ / ಇ- ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ ನೋಟ
14 12/11/2021 ಮತ್ತು 01/12/2021 ಯಂತ್ರಾನುವಾದ ತಂತ್ರಾಂಶ - ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅಂತಿಮ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭಾ ನಡವಳಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಿ. ರಶ್ಮಿ / ಇ- ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ ನೋಟ
15 15/11/2021 ಮತ್ತು 01/12/2021 ಕನ್ನಡ ಓ.ಸಿ.ಆರ್. ತಂತ್ರಾಂಶ - ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅಂತಿಮ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭಾ ನಡವಳಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಿ. ರಶ್ಮಿ / ಇ- ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ ನೋಟ
16 15/11/2021 ಮತ್ತು 01/12/2021 ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ವೆಬ್ ತಂತ್ರಾಂಶ - ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅಂತಿಮ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭಾ ನಡವಳಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಿ. ರಶ್ಮಿ / ಇ- ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ ನೋಟ
17 16/11/2021 ಮತ್ತು 01/12/2021 ಫಾಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಂತ್ರಾಂಶ - ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅಂತಿಮ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭಾ ನಡವಳಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಿ. ರಶ್ಮಿ / ಇ- ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ ನೋಟ
18 16/11/2021 ಮತ್ತು 01/12/2021 ಕನ್ನಡ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ತಂತ್ರಾಂಶ - ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅಂತಿಮ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭಾ ನಡವಳಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಿ. ರಶ್ಮಿ / ಇ- ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ ನೋಟ
19 22-02-2022 ಪದಕಣಜ ಮತ್ತು ದೇಸೀಕರಣ ಸಮಿತಿ ಸಭಾ ನಡವಳಿ ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎಸ್ ನಾಗಾಭರಣ / ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನೋಟ
20 22-08-2022 ಪದಕಣಜ ಮತ್ತು ದೇಸೀಕರಣ ಸಮಿತಿ ಸಭಾ ನಡವಳಿ ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎಸ್ ನಾಗಾಭರಣ / ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನೋಟ
21 03-09-2022 ಪದಕಣಜ ಮತ್ತು ದೇಸೀಕರಣ ಸಮಿತಿ ಸಭಾ ನಡವಳಿ ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎಸ್ ನಾಗಾಭರಣ / ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನೋಟ
22 29/08/2022 ಮತ್ತು 15/09/2022 ಲಿಪ್ಯಂತರಣ ತಂತ್ರಾಂಶ - ಇ-ಕನ್ನಡ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ತಂತ್ರಾಂಶವಾಗಿ ರೂಪಿಸುವಾಗ ಅವುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ರಚಿಸಿದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಿ. ರಶ್ಮಿ / ಇ- ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ ನೋಟ
23 13/10/2022 ಪದಕಣಜ ಮತ್ತು ದೇಸೀಕರಣ ಸಮಿತಿ ಸಭಾ ನಡವಳಿ ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎಸ್ ನಾಗಾಭರಣ / ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನೋಟ
ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
1 ಸಿಆಸುಇ/211/ಇಜಿಎಂ /2019 ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮಾನದಂಡಗಳು 13/03/2020 ನೋಟ
2 ಸಿಆಸುಇ/211/ಇಜಿಎಂ /2019 ಪದಕಣಜ ಮತ್ತು ದೇಸೀಕರಣ 13/03/2020 ನೋಟ
3 ಸಿಆಸುಇ/211/ಇಜಿಎಂ /2019 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇ-ಆಡಳಿತ ಪದಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಭಾಷಾ ತಜ್ಞರ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 13/03/2020 ನೋಟ
4 ಸಿಆಸುಇ/211/ಇಜಿಎಂ /2019 ಇ-ಕಲಿಕಾ ಕನ್ನಡ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸೃಜನೆ ಕುರಿತು 13/03/2020 ನೋಟ
5 ಸಿಆಸುಇ/87/ಇಜಿಎಂ /2021 ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅಂತಿಮ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಕುರಿತು 20/07/2021 ನೋಟ
6 ಸಿಆಸುಇ/83/ಇಜಿಎಂ /2021 ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ವಿವಿಧ ಸಮಿತಿಗಳ ಅಧಿಕಾರೇತರ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಭಾ ಭತ್ಯೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು 31/07/2021 ನೋಟ
7 ಸಿಆಸುಇ/87/ಇಜಿಎಂ /2021 ಇ-ಕನ್ನಡ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ತಂತ್ರಾಂಶವಾಗಿ ರೂಪಿಸುವಾಗ ಅವುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು 02/02/2022 ನೋಟ
8 ಸಿಆಸುಇ/211/ಇಜಿಎಂ 2019 ಪದಕಣಜ ಮತ್ತು ದೇಸೀಕರಣಕ್ಕೆ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಕುರಿತು 12/08/2022 ನೋಟ
ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ದಿನಾಂಕ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
1 ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಮಗ್ರ ವರದಿ.
ಡಾ ।। ಕೆ. ಚಿದಾನಂದಗೌಡ. ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿಗಳು , ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ.
30-31/12/2019 ನೋಟ
2 ಇ-ಕನ್ನಡ ಕಮ್ಮಟ 2020ರಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ ಇ-ಕಲಿಕಾ ಕನ್ನಡ ಅಕಾಡೆಮಿ ವರದಿ 30-31/12/2019 ನೋಟ
3 ಪದಕಣಜ ಮತ್ತು ದೇಸೀಕರಣ 30-31/12/2019 ನೋಟ
4 ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮಾನದಂಡಗಳು 30-31/12/2019 ನೋಟ
ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರ ದಿನಾಂಕ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
1 ಕನ್ನಡ ಶ್ವೇತಪತ್ರ, ಬೇಳೂರು ಸುದರ್ಶನ, ಸಲಹೆಗಾರರು, ಭಾರತವಾಣಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತುಅಣ್ಣಾರಾವ್‌ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಿ-ಡ್ಯಾಕ್‌ ಫೆಬ್ರವರಿ 2019 ನೋಟ
×
CEG_LOGO