ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

(ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ)

ದೇಸೀಕರಣ

ಇ-ಕನ್ನಡ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ದೇಸೀಕರಣಗೊಂಡ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ

ತಂತ್ರಾಂಶ

ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದಪುಂಜಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ದೇಸೀಕರಣಗೊಂಡ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇಲಾಖೆ

1

ಇ-ಕಛೇರಿ

560

2497

2414

ಇ-ಆಡಳಿತ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ

2

ಇ-ಪಾರ್

583

1932

1877

ಇ-ಆಡಳಿತ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ

3

ಪಿ.ಜಿ.ಆರ್.ಎಸ್.

7469

22781

21698

ಇ-ಆಡಳಿತ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ

4

ಮೈ-ಗೌ

135

461

441

ಇ-ಆಡಳಿತ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ

5

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳ ಪೋರ್ಟಲ್ (ಇ-ಸಂಗ್ರಹಣೆ)

601

1934

1736

ಇ-ಆಡಳಿತ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ

6

ಮೇಲ್.ಕರ್ನಾಟಕ.ಭಾರತ

6777

30908

26041

ಇ-ಆಡಳಿತ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ

7

ಮಾಹಿತಿ ಕಣಜ

151

669

645

ಇ-ಆಡಳಿತ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ

8

ಕುಟುಂಬ ಐ.ಡಿ

260

1169

1024

ಇ-ಆಡಳಿತ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ

9

ಕಾವೇರಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಚೈನ್

154

451

424

ಇ-ಆಡಳಿತ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ

10

ಕಾವೇರಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ತಂತ್ರಾಂಶ

1130

5101

4615

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ

11

ಪರಿವಹನ್‌ ತಂತ್ರಾಂಶ

1233

4421

4179

ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ

12

ಡಿಜಿಲಾಕರ್‌ ತಂತ್ರಾಂಶ

3341

26043

22289

ಇ-ಆಡಳಿತ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ

13 ಇ-ಸಹಮತಿ ತಂತ್ರಾಂಶ 259 823 698 ಇ-ಆಡಳಿತ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ

 

ಒಟ್ಟು

22653

99190

88081

 

×
CEG_LOGO