ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

(ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ)

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇ-ಮೇಲ್ ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ
ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ್ ಚಾವ್ಲಾ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ (ಇ-ಆಡಳಿತ) acs-egov@karnataka.gov.in 080-22353953 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 102, 2ನೇ ದ್ವಾರ,ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
ಶ್ರೀ ವಿಪಿನ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ceoceg@karnataka.gov.in 080-22373840 ಕೊಠಡಿ ಸಂ.: 146 A, 2ನೇ ಹಂತ,ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್.ಶಿವರಾಮು ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕನ್ನಡ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ
pd.kannada@karnataka.gov.in 080-22230060 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 132, 2ನೇ ದ್ವಾರ, ಬಹು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
×
CEG_LOGO